Το Έργο

Κύρια χαρακτηριστικά του Έργου:

Το έργο WINCOME μας δείχνει πως μια κοινή εξωστρεφή πορεία προώθησης στα ΜΜΕ και των τοπικών προϊόντων οίνου σε διεθνείς αγορές μπορεί να υποστηρίξει μη ομοιογενείς περιοχές για να αναπτυχθούν σε περισσότερους από έναν τομέα.

Η ιδέα του WINCOME βασίζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων εταίρων κυρίως σε σχέση με την αμπελουργία και την παραγωγή οίνου, εφαρμόζοντας την προσέγγιση «Bottom-Up», η οποία υπερβαίνει την πρακτική της πολιτικής τοπικής ανάπτυξης «Top-Down». Η προσέγγιση ” Bottom-Up” σημαίνει ότι οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική και στην επιλογή των προτεραιοτήτων που πρέπει να ακολουθηθούν στην περιοχή τους.

Σύμφωνα με το WINCOME, τα βασικά στοιχεία της διασυνοριακής συνεργασίας είναι αυτά της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών και επιχειρήσεων, αλλά και ο προσανατολισμός στην εξάλειψη των οικονομικών δυσλειτουργιών που προκαλούνται από τα σύνορα και τη μετατροπή τους από μια γραμμή διαχωρισμού σε ένα “χώρο συνεργασίας” για την από κοινού εκμετάλλευση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση των Οινικών Προϊόντων, με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.