ΣΤΟΧΟΙ

Οι Ειδικοί Στόχοι της Πράξης “WINCOME” είναι:

 1. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εταίρων Ελλάδος και Αλβανίας όσον αφορά την παραγωγή και την εκμετάλλευση οίνου.
 2. Η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την παραγωγή κρασιού και την αμπελουργία.
 3. Η εξερεύνηση νέων αποτελεσματικότερων τρόπων πώλησης διάφορων ειδών κρασιού σε ευρύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού.
 4. Η ανάλυση και διάδοση καλών πρακτικών στις περιοχές των εταίρων.
 5. Η διάδοση πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή οίνου από διάφορες ποικιλίες και τις απαιτήσεις τους, καθώς και παραδοσιακών τοπικών μεθόδων αμπελουργίας.
 6. Υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για τη στήριξη της διασυνοριακής οικονομικής δραστηριότητας
 7. Η ανάπτυξη υπηρεσιών για την ενίσχυση της παραγωγής κρασιού
 8. Η προώθηση εργαλείων για «έξυπνες» επιχειρήσεις οίνου
 9. Η προώθηση θεματικών δικτύων για κοινή έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και κοινή προώθηση εξαγωγών.
 10. Η υλοποίηση αμοιβαίων δράσεων για την εκμετάλλευση και την προώθηση της παράδοσης παραγωγής κρασιού με σκοπό την ενίσχυση των εξαγωγών και της επιχειρηματικότητας.
 11. Η διοργάνωση σεμιναρίων για τη διάδοση της παραγωγής και της πιστοποίησης κρασιού και επιτόπια εκπαίδευση μέσω θεματικών εργαστηρίων αμπελουργίας και παραγωγής κρασιού
 12. Η διοργάνωση αμοιβαίων διασυνοριακών εκθέσεων κρασιού
 13. Η ανάπτυξη διασυνοριακών επιχειρηματικών σχεδίων με πιλοτικές εφαρμογές διασυνοριακών συστημάτων συνεργασίας μεταξύ μεμονωμένων επιχειρήσεων
 14. Η διατήρηση και προώθηση της εγγενής τοπικής γνώσης της παραδοσιακής αμπελουργίας στις συμμετέχουσες περιοχές
 15. Η οριζόντια εκπαίδευση σε νέους επιχειρηματίες τόσο σε τεχνικές αμπελουργίας όσο και στην παραγωγή κρασιού (ολοκληρωμένη παραγωγή).
 16. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών εργαλείων σχετικά με την παραγωγή κρασιού και την αμπελουργία
 17. Η συστηματική προσέγγισης για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων