Raportet e projektit dhe produktet e dorëzueshme

Bashkia Zitsa

(Përfituesi Kryesor)

Titulli i Materialit të Dorëzueshëm
Greqi
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzueshëm 1.1.1 Aktivitete Parapregatitëse
Mat.i dorëzueshëm 1.1.2 Plan Veprimi dhe Sigurimi të Cilësisë
Mat.i dorëzueshëm 1.1.3 Koordinimi i Progresit të Projektit dhe Reportime
Mat.i dorëzueshëm 1.1.4 Organizimi i takimit të çeljes së Projektit në Greqi dhe Pjesëmarrje në Takime Pune (1 Greqi dhe 2 në Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 1.1.5 Dosja e Auditimit
WP 2 Komunikimi & Publikimi
Mat.i dorëzueshëm 2.1.1 Plani i Komunikimit/Publicitetit dhe Raporti i Vlerësimit (Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 2.1.2 Logo e Projektit dhe Dizajnimi Krijues – Finalizimi
Mat.i dorëzueshëm 2.1.3 Platforma web e Projektit (Tregjuhëshe)
Mat.i dorëzueshëm 2.1.4 Versioni popullor i Projektit (Layman’s Report  – Tregjuhësh)
WP 3 Analizë Multidimensionale e Sektorit të Prodhimit të Verës në  Zonën Ndërkufitare të Përzgjedhur të Projektit WINCOME               
Mat.i dorëzueshëm 3.1.1 Hetimi i Mjedisit të Brendshëm dhe të Jashtëm të Sektorit të Biznesit të Verës – Zitsa
Mat.i dorëzueshëm 3.1.2 Katalogimi dhe Vlerësimi i Përbashkët i Varieteteve të Verërave Lokale (Zitsa-Amyntaio-Korçë)
Mat.i dorëzueshëm 3.1.3 Platforma Web GIS dhe Baza e të Dhënave Hapësinore të Varieteteve dhe Njësive Prodhuese të Verës të Zonës – Zitsa
Mat.i dorëzueshëm 3.1.4 Krijimi i Hartës së Zonës të Prodhimit të Verës – Zitsa (Drone Mapping)
Mat.i dorëzueshëm 3.1.5 Plani Operacional Lokal për Ripërdorimin e Vreshtave të Braktisura (Zitsa)
WP 4 Zhvillimi i një Sfondi Aktivitetesh të Integruara për Specializimin e Zgjuar të Bizneseve të Sektorit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 4.1.1 Regjistrimi dhe Hetimi i varieteteve indigjene (Zitsa’s indigenous grape varieties)
Mat.i dorëzueshëm 4.1.2 Projekt Pilotik/Demonstrativ për prodhim materiali të Zgjuar propagantues mbi vreshtarinë
Mat.i dorëzueshëm 4.1.3 Plan Biznesi Standard për “Njësi të Zgjuara të Prodhimit të Verës” (Zitsa)

(Web and mobile application)

Mat.i dorëzueshëm 4.1.4 Zhvillim Baze të Dhënash me Praktikat më të Mira mbi Prodhimin e Zgjuar të Verës dhe Vreshtarinë
WP 5 Akte të Përbashkëta për Promovimin dhe Shfrytëzimin e Produkteve të VerësTransferimin, shkëmbimin e ekpertizës dhe qëndrueshmërinë e rezultateve
Mat.i dorëzueshëm 5.1.1 Info-Kiosk (showroom) për verën dhe produktet agro-ushqimore
Mat.i dorëzueshëm 5.1.2 Regjistrimi Tematik në Indeksin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore të Paprekshme (UNESCO, Art.12) të Vreshtarisë Tradicionale Lokale dhe Prodhimit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 5.1.3 Pjesëmarja në ekspozita Ndërkufitare të verës (1 në Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 5.1.4 Organizimi i: dy (2) agro-seminareve tematike lokale dhe të një (1) Seminari tematik biznesi (përfshirë trajnimin në vend) dhe Pjesëmarrja në një (1) Seminar të Përbashkët tematik biznesi (përfshirë trajnimin në vend) (në Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 5.1.5 Studim i Përbashkët mbi Qëndrueshmërine e Rezultateve të Projektit (Greqi/Shqipëri)

 

 

                                              

 

Bahkia Amyntaio (BP2) Titulli i Materialit të Dorëzueshëm
Greqi
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzueshëm 1.2.1 Aktivite Parapregatitëse
Mat.i dorëzueshëm 1.2.2 Koordinim në Progresin e Projektit dhe Raportime Progresi
Mat.i dorëzueshëm 1.2.3 Pjesëmarrje në takim të partnerëve (1 në Greqi dhe 2 në Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 1.2.4 Organizimi i 1 Takimi të Ndërmjetëm në Greqi
Mat.i dorëzueshëm 1.2.5 Dosja e Auditimit
WP 2 Komunikimi & Publikimi
Mat.i dorëzueshëm 2.2.1 Publikime Shtypi dhe Elektronike (Online) (Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 2.2.2 Ditë Informimi (Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 2.2.3 Material Promovues për Projektin-Broshura, USB, banner, Posters, Broshurë mbi Rezultatet e Projektit (Greqisht & Anglisht)
Mat.i dorëzueshëm 2.2.4 Përmbajta e Platformës Web të Projektit (Anglisht)
WP 3 Analizë Multidimensionale e Sektorit të Prodhimit të Verës në  Zonën Ndërkufitare të Përzgjedhur të Projektit WINCOME               
Mat.i dorëzueshëm 3.2.1 Hetimi i Mjedisit të Brendshëm dhe të Jashtëm të Sektorit të Biznesit të Verës – Amyntaio
Mat.i dorëzueshëm 3.2.2 Vlerësimi i Rrjeteve Komerciale Ndërkufitare dhe Internacionale të Prodhimit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 3.2.3 Platforma Web GIS dhe Baza e të Dhënave Hapësinore të Varieteteve dhe Njësive Prodhuese të Verës të Zonës Amyntaio
Mat.i dorëzueshëm 3.2.4 Plani Operacional Lokal për Ripërdorimin e Vreshtave të Braktisura (Amyntaio)
WP 4 Zhvillimi i një Sfondi Aktivitetesh të Integruara për Specializimin e Zgjuar të Bizneseve të Sektorit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 4.2.1 Projekt Pilotik/Demonstrativ për prodhim materiali të Zgjuar propagantues mbi vreshtarinë
Mat.i dorëzueshëm 4.2.2 Studim i Përbashkët Vlerësimi mbi rezultatet e projektit Pilot
WP 5 Akte të Përbashkëta për Promovimin dhe Shfrytëzimin e Produkteve të VerësTransferimin, shkëmbimin e ekpertizës dhe qëndrueshmërinë e rezultateve
Mat.i dorëzueshëm 5.2.1 Info-Kiosk (showroom) për verën dhe produktet agro-ushqimore
Mat.i dorëzueshëm 5.2.2 Regjistrimi Tematik në Indeksin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore të Paprekshme (UNESCO, Art.12) të Vreshtarisë Tradicionale Lokale dhe Prodhimit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 5.2.3 Organizimi i një (1) ekspozite Ndërkufitare për verën në Greqi
Mat.i dorëzueshëm 5.2.4 Organizimi i: dy (2) agro-seminareve tematike lokale dhe të një (1) Seminari të përbashkët tematik biznesi (përfshirë trajnimin në vend) dhe Pjesëmarrja në një (1) Seminar tematik biznesi (përfshirë trajnimin në vend) (në Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 5.2.5 Studim i Përbashkët mbi Qëndrueshmërine e Rezultateve të Projektit (Greqi/Shqipëri)

 

 

 

 

 

Prefektura e Maqedonisë Perëndimore

 (BP3)

Titulli i Materialit të Dorëzueshëm  
Greqi
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzueshëm 1.3.1 Aktivite Parapregatitëse
Mat.i dorëzueshëm 1.3.2 Raportim Progresi të Partnerit
Mat.i dorëzueshëm 1.3.3 Pjesëmarrje në takimet e partnerëve (1 në Greqi dhe 2 në Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 1.3.4 Dosja e Auditimit
WP 2 Komunikimi & Publikimi
Mat.i dorëzueshëm 2.3.1 Ditë Informimi (Greqi)
WP 3 Analizë Multidimensionale e Sektorit të Prodhimit të Verës në  Zonën Ndërkufitare të Përzgjedhur të Projektit WINCOME               
Mat.i dorëzueshëm 3.3.1 Katalogimi dhe Vlerësimi i Varieteteve të Verërave Lokale (Amyntaio)
WP 4 Zhvillimi i një Sfondi Aktivitetesh të Integruara për Specializimin e Zgjuar të Bizneseve të Sektorit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 4.3.1 Regjistrimi dhe Hetimi i varieteteve indigjene (Amyntaio’s indigenous grape varieties)
Mat.i dorëzueshëm 4.3.2 Plan Biznesi Standard për “Njësi të Zgjuara të Prodhimit të Verës” (Amyntaio) (Web and mobile application)
WP 5 Akte të Përbashkëta për Promovimin dhe Shfrytëzimin e Produkteve të VerësTransferimin, shkëmbimin e ekpertizës dhe qëndrueshmërinë e rezultateve
Mat.i dorëzueshëm 5.3.1 Pjesëmarja në ekspozita Ndërkufitare të verës (1 në Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 5.3.2 Kontribut në dy (2) agro-seminare tematike loka le (përfsh.trajnimit në vend)
Mat.i dorëzueshëm 5.3.3 Pjesëmarrja në dy (2) seminare të Përbashkëta tematike biznesi (përfshirë trajnim në vend) (1 në Greqi dhe 1 në Shqipëri)
WP 6 Activities Outside the Programme Area
Mat.i dorëzueshëm 6.3.1 Pjesëmarrje në një (1) ekspozitë rajonale agro-ushqimore

 

 

Këshilli Rajonal i Korçës

(BP4)

Titulli i Materialit të Dorëzueshëm  
Shqipëri
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzueshëm 1.4.1 Aktivite Parapregatitëse
Mat.i dorëzueshëm 1.4.2 Raportim Progresi të Partnerit
Mat.i dorëzueshëm 1.4.3 Organizimi i 1 takimi të Ndërmjetëm (Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 1.4.4 Pjesëmarrje në takime (2 në Greqi)
WP 2 Komunikimi & Publikimi
Mat.i dorëzueshëm 2.4.1 Përmbajtja e Pratformës Web të Projektit (Shqip)
Mat.i dorëzueshëm 2.4.2 Ditë Informimi (Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 2.4.3 Material promovues të Projektit-Broshura, USB, Poster, Broshurë me rezultatet e Projektit (Versioni Shqip –Përkthimi dhe botimi)
WP 3 Analizë Multidimensionale e Sektorit të Prodhimit të Verës në  Zonën Ndërkufitare të Përzgjedhur të Projektit WINCOME               
Mat.i dorëzueshëm 3.4.1 Katalogimi dhe Vlerësimi Komecial i Varieteteve të Verërave Lokale (Korçë)
Mat.i dorëzueshëm 3.4.2 Platforma Web GIS dhe Baza e të Dhënave Hapësinore të Varieteteve dhe Njësive Prodhuese të Verës të Zonës (Korçë)
Mat.i dorëzueshëm 3.4.3 Krijimi i Hartës së Zonës të Prodhimit të Verës – Korçës (Drone Mapping)
WP 4 Zhvillimi i një Sfondi Aktivitetesh të Integruara për Specializimin e Zgjuar të Bizneseve të Sektorit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 4.4.1 Regjistrimi dhe Hetimi i varieteteve indigjene (Korca’s indigenous grape varieties)
Mat.i dorëzueshëm 4.4.2 Projekt Pilotik/Demonstrativ për prodhim materiali të Zgjuar propagantues mbi vreshtarinë
WP 5 Akte të Përbashkëta për Promovimin dhe Shfrytëzimin e Produkteve të VerësTransferimin, shkëmbimin e ekpertizës dhe qëndrueshmërinë e rezultateve
Mat.i dorëzueshëm 5.4.1 Pjesëmarja në ekspozita Ndërkufitare të verës (1 në Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 5.4.2 Pjesëmarrja në dy (2) seminare të Përbashkëta tematike biznesi (përfshirë trajnim në vend) (1 në Greqi dhe 1 në Shqipëri)
 
 

 

                                                       

Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal  (BP5) Titulli i Materialit të Dorëzueshëm 
Shqipëri
WP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
Mat.i dorëzueshëm 1.5.1 Aktivite Parapregatitëse
Mat.i dorëzueshëm 1.5.2 Koordinim dhe Raportim Progresi të Projektit
Mat.i dorëzueshëm 1.5.3 Organizimi i 1takimi të Ndërmjetëm në Shqipëri
Mat.i dorëzueshëm 1.5.4 Pjesëmarrje në Takime (1 në Shqipëri dhe 1 në Greqi)
WP 2 Komunikimi & Publikimi
Mat.i dorëzueshëm 2.5.1 Përmbajtja për Platformën Web të Projektit (Shqip)
Mat.i dorëzueshëm 2.5.2 Ditë Informimi (Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 2.5.3 Kontribut në raportin Layman’s Report (Tregjuhësh)
WP 3 Analizë Multidimensionale e Sektorit të Prodhimit të Verës në  Zonën Ndërkufitare të Përzgjedhur të Projektit WINCOME               
Mat.i dorëzueshëm 3.5.1 Plani Operacional Lokal për Ripërdorimin e Vreshtave të Braktisura (Korçë)
WP 4 Zhvillimi i një Sfondi Aktivitetesh të Integruara për Specializimin e Zgjuar të Bizneseve të Sektorit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 4.5.1 Plan Biznesi Standard për “Njësi të Zgjuara të Prodhimit të Verës” (Korçë)

(Web and mobile application)

WP 5 Akte të Përbashkëta për Promovimin dhe Shfrytëzimin e Produkteve të VerësTransferimin, shkëmbimin e ekpertizës dhe qëndrueshmërinë e rezultateve
Mat.i dorëzueshëm 5.5.1 Regjistrimi Tematik në Indeksin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore të Paprekshme (UNESCO, Art.12) të Vreshtarisë Tradicionale Lokale dhe Prodhimit të Verës
Mat.i dorëzueshëm 5.5.2 Pjesëmarja në ekspozita Ndërkufitare të verës (2 në Greqi dhe 1 në Shqipëri)
Mat.i dorëzueshëm 5.5.3 Raprt Vlerësimi (Tregjuhësh) të rezultateve të ekspozitave ndërkufitare (2 në Shqipëri dhe 2 në Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 5.5.4 Organizimi i një (1) seminari të Përbashkët tematik biznesi në Shqipëri (përfshirë trajnimin në vend) dhe Pjesëmarrja në një (1) seminar të Përbashkët tematik biznesi (përfshirë trajnimin në vend) (Greqi)
Mat.i dorëzueshëm 5.5.5 Studim mbi qëndrueshmërine e rezultateve të Projektit (Shqipëri)