Objektiva

WINCOME synon në:

 1. Kapërcimin e boshllëkut midis partnerëve Greqi/Shqipëri lidhur me prodhimin dhe shfrytëzimin e verës.
 2. Shkëmbimin e njohurive mbi prodhimin e verës dhe vreshtarinë.
 3. Eksplorimin e mënyrave të reja dhe më efikase për shitjen e llojeve të ndryshme të verës në pjesë më të gjerë konsumatorësh.
 4. Analizimin dhe përhapjen e praktikave të mira në zonat e partnerëve përfitues.
 5. Shpërndarjen e informacionit mbi prodhimin e verës nga varietete të ndryshme dhe kërkesat e tyre, si dhe metodat tradicionale të vreshtarisë lokale.
 6. Zhvillimin e shërbimeve mbështetëse për bizneset për të mbështetur aktivitetin ekonomik ndërkufitar.
 7. Zhvillimin e shërbimeve për rritjen e prodhimit të verës
 8. Promovimin e mjeteve TIK për biznese të “zgjuara” të prodhimit të verës.
 9. Promovimin e rrjeteve tematike për kërkim dhe zhvillim të përbashkët të produkteve dhe promovimin e përbashkët të eksportit.
 10. Implementimin e akteve reciproke për shfrytëzimin dhe promovimin e traditës në prodhimin e verës me qëllim rritjen e eksporteve dhe përforcimin e bizneseve.
 11. Organizimin e seminareve për përhapjen e prodhimit dhe çertifikimit të verës si dhe trajnimi përmes laboratorëve tematike mbi vreshtarinë dhe prodhimin e verës.
 12. Organizimin e ekspozitave ndërkufitare të përbashkëta për verën.
 13. Zhvillimin e plan bizneseve ndërkufitare me zbatime pilotike të sistemeve të bashkëpunimit ndërkufitar midis vetë bizneseve.
 14. Ruajtjen dhe promovimin e njohurive të qenësishme lokale mbi vreshtarinë tradicionale në zonat e përzgjedhura.
 15. Trajnimin horizontal të sipërmarrësve të rinj mbi teknikat e vreshtarisë po ashtu edhe të prodhimin e verës (prodhim i integruar).
 16. Zhvillimin e mjeteve të biznesit në lidhje me prodhimin e verës dhe vreshtarinë.
 17. Përqasjen sistematike për ripërdorimin e vreshtave të braktisura.