Αρχική – Shqip

Veprime të Përbashkëta
për Nxitjen e Sipërmarrjes Lokale

në Zona më pak të Favorizuara (LFA) në Greqi dhe në Shqipëri
në Sektorin e Vreshtarisë dhe Prodhimit të Verës

Në zonat e synuara
të projektit WINCOME

Politikat e zbatuara deri tani, nuk marrin parasysh nevojat aktuale të ekonomive lokale për zhvillimin bujqësor dhe agro-ushqimor. Për më tepër, këto politika shpesh adresohen me çështje që lidhen me zhvillimin ekonomik, infrastrukturën dhe mjedisin.

Projekti

Karakteristikat kryesore
të Projektit

Projekti WINCOME ka të bëjë me mënyrën se si një promovim i përbashkët ekstrovert i NVM-ve dhe produkteve vendore të verës në tregjet ndërkombëtare mund të mbështesë zona jo-homogjene të zhvillohen në më shumë se një sektor.

Përfitues të Projektit