Παραδοτέο 3.5.1 (Αλβανία, Εταίρος 5)

Το Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας ολοκλήρωσε το παραδοτέο: «Περιφερειακό επιχειρησιακό σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση των εγκαταλελειμμένων αμπελώνων» του καθηγητή Dr. Assoc. Gjergji Papa, ειδικός στον τομέα της γεωργίας

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να προετοιμάσει ένα περιφερειακό επιχειρησιακό σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων στην Περιφέρεια κορυτσάς της Αλβανίας.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Επαναχρησιμοποίηση Εγκαταλειμμένων Αμπελώνων στην Περιφέρεια Κορυτσάς στοχεύει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων που ορίζονται ως εξής:

  • Βελτίωση της γνώσης σχετικά με την κατάσταση των εγκαταλελειμμένων αμπελώνων στην Περιφέρεια Κορυτσάς.
  • Διατήρηση και προώθηση τοπικών παραδοσιακών γνώσεων και μεθόδων αμπελουργίας.
  • Διάδοση πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή διαφορετικών ποικιλιών σταφυλιών για το κρασί και τις απαιτήσεις τους.
  • Συστηματική προσέγγιση στην επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων.
  • Εισαγωγή ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των αμπελώνων.