ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές Πληροφορίες

Η πράξη με τίτλο “Κοινές Δράσεις Προώθησης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας σε Λιγότερο Προτιμόμενες Περιοχές σε Ελλάδα και Αλβανία στον Τομέα της Αμπελουργίας και της Παραγωγής Οίνου” με το Ακρωνύμιο “WINCOME” εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 2.2: “Βελτίωση της διασυνοριακής ικανότητας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, επιβίωση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων” υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 2: “Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας”. Υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Οι οικονομίες των λιγότερο προτιμώμενων περιοχών της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας-Αλβανίας ποικίλλουν σε όλες τις χωρικές κλίμακες. Κι ενώ η γεωργία θεωρείται ζωτική και αποδεικνύεται ότι είναι ο πιο ανθεκτικός τομέας της τοπικής οικονομίας (που παρά την πρόσφατη οικονομική κρίση, ο γεωργικός τομέας σε Ελλάδα και Αλβανία αύξησαν την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά 3,2% και 12,6% αντίστοιχα), η απασχόληση σε άλλους τομείς είναι γενικά υψηλότερη.

 

Στη στοχευμένη περιοχή του έργου WINCOME:

  • Οι εφαρμοσμένες αναπτυξιακές πολιτικές, μέχρι στιγμής, δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικονομιών για την ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές αντιμετωπίζουν συχνά ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, τις υποδομές και το περιβάλλον.
  • Το φαινόμενο της εγκατάλειψης της γεωργίας στην επιλεγμένη περιοχή και κατά συνέπεια των συνακόλουθων οικονομικών δραστηριοτήτων εξαπλώνεται ευρέως.
  • Οι αδυναμίες που αφορούν στην Οικονομία και την Αγορά Εργασίας όπως: α) οι διαφορές των περιοχών Δικαιούχων του Έργου (PB) σε σχέση με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας της εργασίας και β) τα υψηλά ποσοστά ανεργίας λόγω παρατεταμένης ύφεσης, είναι υπαρκτές.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: € 420.534,49

Υποστήριξη της ΕΕ (85%): € 357.454,32