Διαγωνισμός για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (Αλβανία, Εταίρος 4)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (Εταίρος 4) ξεκίνησε μια διαδικασία διαγωνισμού, που βασίζεται στο έντυπο αίτησης του έργου WINCOME. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να σχεδιάσει διάφορους τύπους επικοινωνιακού υλικού προώθησης και δημοσιεύσεις και θα του ζητηθεί να σχεδιάσει λογότυπα και οπτική ταυτότητα για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κορυτσάς στο πλαίσιο του έργου WINCOME. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό υλικού προώθησης-φυλλάδια, banner έργου, USB με ηλεκτρονικό υλικό προώθησης, φυλλάδιο αποτελεσμάτων έργου.

Πακέτο Εργασίας 2 Επικοινωνία και Διάχυση
Παραδοτέο 2.4.3 Εκπόνηση φυλλαδίων έργου στην αρχή του Έργου – Θα περιλαμβάνει πληροφορίες συνεργατών, στόχους έργου κ.λπ.
Παραδοτέο 2.4.3 Εκπόνηση Banner έργου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου σε οποιαδήποτε δραστηριότητα διάδοσης (Συνέδρια, Infodays κ.λπ.)
Παραδοτέο 2.4.3 Το παραδοτέο περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός βιβλίου αποτελεσμάτων έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους έργου, αποτελέσματα, αποτελέσματα κ.λπ. Θα υλοποιηθεί όταν τα αποτελέσματα του έργου είναι εμφανή περίπου 6 μήνες πριν από τη λήξη του έργου
Παραδοτέο 2.4.3 Τα USB sticks θα έχουν το λογότυπο του έργου και μέσα θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό υλικό προώθησης του έργου σε μορφή pdf (Παρουσιάσεις κ.λπ.)